ZA DOBRO JAVNO ZDRAVJE

Prispevamo k boljšemu zdravju in blaginji
prebivalcev Slovenije

Programi in projekti

Program Svit

Program Svit

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, ki deluje na nacionalni ravni od leta 2009 v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni

Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni

Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni je program primarnega preprečevanja srčno-žilnih bolezni, ki na nacionalni ravni poteka od leta 2002. 

 

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Živimo zdravo

Živimo zdravo

Cilj programa je izboljšanje zdravja ter preprečevanje ali upočasnitev pojava dejavnikov tveganja in kroničnih bolezni (bolezni srca in ožilja, rakave bolezni, sladkorna bolezen, debelost, bolezni gibal…).

MOSA

MOSA

MOSA je nadorganizacjska entiteta, ki na pregleden, dinamičen, jasen, lahko dostopen način informira o alkoholni problematiki ter spodbuja različne akterje, ki so neposredno ali posredno vpeti v oblikovanje programov in/ali politik za reševanje alkoholne problematike k povezovanju in sodelovanju.

Varno s soncem

Varno s soncem

Program Varno s soncem je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok in šolarjev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo.

 

Center za preprečevanje odvisnosti

Center za preprečevanje odvisnosti

Center za preprečevanje odvisnosti izvaja program pomoči odvisnikom od drog, eksperimentatorjem in občasnim uživalcem drog ter njihovim svojcem.

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike

Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in je definirana kot planiran proces za doseganje znanja povezanega z zdravjem ali boleznijo. Pri tem je seveda potrebno upoštevati njene zakonitosti kot dinamičen proces učenja. 

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v letu 2016 sodeloval v ciljnem raziskovalnem programu: »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«. NIJZ bo v letu 2016 nosilec delovnega paketa 4: Kompetenčni model za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi.

InnoRenew CoE

InnoRenew CoE

Glavni strateški cilj in dolgoročna vizija InnoRenew CoE je izkoristiti in nadgraditi sposobnosti in znanja vseh v projektu sodelujočih partnerjev in relevantnih deležnikov ter s tem ustvariti in/ali izboljšati inovativne izdelke, procese, storitve, poslovne modele in sisteme za pametno, trajnostno in sodobno grajeno okolje za vse generacije, o tem na vseh ravneh obveščati javnost, ter tako pripomoči k transformaciji Slovenije v družbo osredotočeno na trajnostni razvoj, ciklično gospodarstvo, blaginjo ljudi ter uporabo njenih obnovljivih virov in sredstev.

CARE

CARE

Projekt CARE je namenjen izboljšanju zdravja migrantov v državah na mestih, kjer vstopajo v Evropsko unijo, ob prehodu čez države članice in v ciljnih državah.

DEMENCA aCROsSLO

DEMENCA aCROsSLO

Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške.

JA-ADVANTAGE

JA-ADVANTAGE

Projekt skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) je namenjen obširnemu in celostnemu pristopu k promociji zdravega in neodvisnega življenja v zreli starosti prebivalcev Evropske skupnosti. Projekt bo s spodbujanjem pristopa k preprečevanju starostne krhkosti v javnozdravstvenem programu prispeval k skupnemu evropskemu ukrepanju preprečevanja starostne krhkosti in oslabljenosti.  JA-ADVANTAGE predstavlja priložnost za sodelovanje in napredek k skupnim odločitvam na tem področju.

NIJZ bo na projektu skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) sodeloval pri vseh vsebinskih sklopih in hkrati vodil delovni paket 6, ki obravnava upravljanje krhkosti pri posamezniku.

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

InAirQ

InAirQ

Projekt InAirQ je namenjen preučevanju in določitvi vplivov onesnaženega zraka iz bivalnih prostorov na zdravje ljudi ter osveščanju o tej problematiki. 

Merging statistics and geospatial information in Member States (MSGIMS)

Merging statistics and geospatial information in Member States (MSGIMS)

Odločanje na podlagi dokazov hitro postaja prevladujoč način trajnostnega razvojnega načrtovanja in je v osnovi odvisno od visokokakovostnih statističnih podatkov, ki lahko opišejo štiri-dimenzionalni prostor.

Trajanje projekta:

1.1.2016 – 31.12.2017

SMSh.eu

SMSh.eu

Namen projekta je identificirati in razumeti izzive in priložnosti evropskega povezovanja na področju zdravja, ki ga le-to predstavlja za majhne države.

Trajanje projekta:

1.9.2015-31.8.2018

Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog

Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog

Projekt » Uspešno vključevanje Romov v okolje-zdrav življenjski slog« predstavlja smiselno širitev teh aktivnosti v ostale slovenske regije, v katerih živijo Romi.

Trajanje projekta: 1.9.2016-1.10.2018

INTENT

INTENT

Projekt SOPA

Projekt SOPA

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola.

Analiza genetične diverzitete v izolirani humani populaciji selške doline

Analiza genetične diverzitete v izolirani humani populaciji selške doline

Proučevanje izoliranih človeških populacij predstavlja raziskave fundamentalnega značaja s ciljem boljšega razumevanja genetične strukture človeških populacij in tudi v proučevanju povezanosti kulturnih faktorjev in diverzitete. Projekt daje možnost sinteze predhodnih spoznanj o populaciji Selške doline z novimi spoznanji, ki bi bila rezultat molekularno genetskih raziskav. Ta nova spoznanja bi nudila jasno sliko o genetskem profilu populacije Selške doline.

Preveč soli škodi

Preveč soli škodi

Namen programa je zmanjšati uporabo kuhinjske soli pri prebivalcih Slovenije.

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Raziskovalni projekt se je pričel oktobra 2016 in traja eno leto. Poleg NIJZ, ki vodi projekt, v njem sodelujeta še Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Inštitut za nutricionistiko.

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

MoST - Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih

MoST - Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih.

Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov

Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov

ANIMA

ANIMA

Aviation Noise Impact Management through Novel Approaches

Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405)

Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405)

Epho

Epho

Ocena osnovnih funkcij javnega zdravja v Republiki Sloveniji

Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos – implikacije za javno zdravje (L3–7538)

Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos – implikacije za javno zdravje (L3–7538)

EU–JAMRAI

EU–JAMRAI

Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb

Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb

Pilotni model prehranskih usposabljanj

Pilotni model prehranskih usposabljanj

SPOLNOST SREDNJEŠOLCEV V SLOVENIJI: VEDENJE, ZDRAVJE, STALIŠČA (J5-5540)

SPOLNOST SREDNJEŠOLCEV V SLOVENIJI: VEDENJE, ZDRAVJE, STALIŠČA (J5-5540)

V3-1505 Analiza in razvoj področja redkih bolezni

V3-1505 Analiza in razvoj področja redkih bolezni

Obvladovanje nalezljivih bolezni s cepljenjem: kdo so dvomljivci in nasprotniki cepljenja ter kako z njimi komunicirati? L7-6806

Obvladovanje nalezljivih bolezni s cepljenjem: kdo so dvomljivci in nasprotniki cepljenja ter kako z njimi komunicirati? L7-6806

V4-1648 Standardi kakovosti tal v povezavi s prehajanjem potencialno strupenih snovi v prehranjevalno verigo

V4-1648 Standardi kakovosti tal v povezavi s prehajanjem potencialno strupenih snovi v prehranjevalno verigo

Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO III)

Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO III)

V5-1507 Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

V5-1507 Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Nacionalna raziskava življenjskega sloga, stališča, zdravja in spolnosti II

Nacionalna raziskava življenjskega sloga, stališča, zdravja in spolnosti II

Razvoj nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja in krepitev povezanosti

Razvoj nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja in krepitev povezanosti

To sem jaz

To sem jaz

Program promocije duševnega zdravja med mladimi.

Raziskave na področju javnega zdravja

Raziskave na področju javnega zdravja

Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod III

Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod III

Prehrana in javno zdravje P3-0395

Prehrana in javno zdravje P3-0395

Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

V okviru projekta želimo natančneje ugotoviti obseg razširjenosti agresije nad zaposlenimi v zdravstvu in postaviti okvir za funkcionalno izobraževanje prepoznavanja agresivnega vedenja ter morebitnih možnih ukrepov.

iPAAC JA

iPAAC JA

Projekt skupnega ukrepanja o inovativnem partnerstvu za boj proti raku (iPAAC JA), ki je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru tretjega zdravstvenega programa 2014-2020, bo pomembno prispeval k napredku na področju obvladovanja raka. Glavni cilj projekta skupnega ukrepanja iPAAC je razvoj inovativnih pristopov, usmerjenih v napredek na področju obvladovanja raka.

JA CHRODIS-PLUS

JA CHRODIS-PLUS

Projekt JA CHRODIS-PLUS se osredotoča na pristope, ki bodo doprinesli k obvladovanju naraščajočega bremena, ki ga kronične bolezni predstavljajo za posameznike in zdravstvene sisteme v državah članicah EU.

InnoRenew CoE

InnoRenew CoE

Healthy Gateways

Healthy Gateways

SKUPNI UKREP EU HEALTHY GATEWAYS

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju

ASTAHG

ASTAHG

Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

STOP

STOP

PREMS

PREMS

Moja izkušnja, naše zdravstvo
http://www.nijz.si/sl/prems

Breme kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi: epidemiologija, patofiziologija in izidi - J3-9292

Breme kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi: epidemiologija, patofiziologija in izidi - J3-9292

Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo ( LOPV) - V3-1714

Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo ( LOPV) - V3-1714

Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci - V3-1729

Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci - V3-1729

Analize spolnega vedenja, poučenosti, stališč in zdravja v zvezi s spolnostjo prebivalcev Slovenije - V3-1716

Analize spolnega vedenja, poučenosti, stališč in zdravja v zvezi s spolnostjo prebivalcev Slovenije - V3-1716